ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι εγγραφής νέου μέλους – αγοράς νέας συνδρομής, ανανέωσης συνδρομής και πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας μέσω διαδικτύου (on line)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μέσω της ιστοσελίδας μας (fitnesstraining.gr), η εταιρεία μας, που εδρεύει στο Αιγάλεω, σας παρέχει τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου (on line) α)εγγραφής σας ως μέλους στο δίκτυο των γυμναστηρίων της, ο αριθμός άδειας λειτουργίας εκάστου εξ αυτών θα αναγράφεται στο σώμα της σύμβασης που θα παραλάβετε, καθώς και σε οικείο τόπο της ιστοσελίδας μας, β)αγοράς νέας συνδρομής και γ)ανανέωσης της συνδρομής σας σε υποκατάστημα – γυμναστήριο του δικτύου μας, καταβάλλοντας το τίμημα με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας.
Η μέσω διαδικτύου (on line) αγορά των άνω υπηρεσιών, όπως εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα μας fitnessstraining.gr, καθώς και η πληρωμή του τιμήματος μέσω πιστωτικής κάρτας, διέπεται από τους παρόντες όρους και συμφωνίες, τους οποίους οφείλετε να αποδεχθείτε επιλέγοντας (κάνοντας «κλικ») το σχετικό πεδίο που υπάρχει στο τέλος του παρόντος με την ένδειξη «Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους και συμφωνίες», προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η σχετική συναλλαγή. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συμφωνιών τεκμαίρεται αμάχητα με την επιλογή (κάνοντας «κλικ») του πεδίου αυτού. Με την αποδοχή των παρόντων όρων και συμφωνιών και τη συμπλήρωση των στοιχείων που σας ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία, τεκμαίρεται αμάχητα η σύναψη έγκυρης σύμβασης μεταξύ ημών, ως παρέχουσα τις υπηρεσίες εταιρεία και υμών, ως καταναλωτή, η οποία διέπεται από τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

Ι. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που περιέχει κάθε ετήσια συνδρομή αναλύονται διεξοδικά στην ιστοσελίδα μας επιλέγοντας το πεδίο «ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ» για κάθε γυμναστήριο του δικτύου μας, το οποίο θα επιλέξετε, όπως και η χρονική διάρκεια χρήσης της κάθε υπηρεσίας (απεριόριστη κ.λ.π.). Όπως σημειώνεται στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας μας, οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με το γυμναστήριο και ορίζονται με σαφήνεια στην ιστοσελίδα μας, δίπλα στο γυμναστήριο που θα επιλέξετε. Επίσης, στο ίδιο σημείο διαχωρίζονται με ακρίβεια και τόσο οι τυχόν δωρέαν υπηρεσίες και ο τυχόν επιπλέον της σύμβασης δωρεάν χρόνος χρήσης των υπηρεσιών μας, όσο και οι παρεχόμενες με χρέωση πρόσθετες υπηρεσίες.

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η έναρξη της εκτέλεσης της συμβάσεως είναι δυνατή με την πλήρωση των παρόντων όρων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικά στο γυμναστήριο εκείνο, το οποίο επιλέγεται στο αντίστοιχο πεδίο, μετά ακριβώς από τη συμπλήρωση των στοιχείων, που σας ζητούνται. Επίσης, οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσα στο ωράριο λειτουργίας του γυμναστηρίου και στις ώρες που προβλέπονται στο ημερήσιο πρόγραμμα (π.χ. ομαδικά προγράμματα). Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, αναιτιολόγητα και άνευ προειδοποιήσεως, να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας, καθώς και το ημερήσιο πρόγραμμα, τόσο ενός εκ των γυμναστηρίων, όσο και του συνόλου των γυμναστηρίων.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικώς σε εσάς προσωπικά και όχι σε τρίτο πρόσωπο.
Κατά την χρησιμοποίηση του γυμναστηρίου οφείλετε να σέβεστε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του γυμναστηρίου, ο οποίος επίσης αναγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας και τον οποίο τεκμαίρεται αμάχητα ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα με τη σύναψη της σύμβασης.
Υποχρεούστε, επίσης, να γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία και το γυμναστήριο στο οποίο επιλέγετε να γίνεται συνδρομητής τυχόν ιατρικά προβλήματα ή ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζετε καθώς και να προσκομίσετε τις ιατρικές εξετάσεις και βεβαιώσεις που θα σας ζητηθούν, κατά την πρώτη επίσκεψή σας, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση απόκρυψης προβλημάτων υγείας ή ιατρικών συστάσεων/ προειδοποιήσεων περί μερικής ή ολικής απαγορεύσεως της χρήσης γυμναστηρίου.

ΙΙΙ. ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό τίμημα για τις υπηρεσίες που παρέχονται με κάθε ετήσια συνδρομή αναγράφεται αναλυτικά δίπλα από το γυμναστήριο που θα επιλέξετε. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), όπως ισχύει κάθε χρονική περίοδο, τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και την αμοιβή (προμήθεια) της εταιρείας εκάστοτε εταιρίας, όπως ισχύει κάθε φορά, η οποία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της πληρωμής του τιμήματος, μέσω πιστωτικής κάρτας, υπό τους κατωτέρω όρους.
Με την αποδοχή των παρόντων όρων τεκμαίρεται αμάχητα η αποδοχή του τιμήματος ως δίκαιου, εύλογου και ανάλογου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οι δε τιμές – προσφορές θα ισχύουν αποκλειστικά για το χρόνο που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας.
Για τα νέα μέλη, στο εκάστοτε αναγραφόμενο κόστος συνδρομής θα προστίθεται και το κόστος εγγραφής, το οποίο επίσης αναγράφεται ρητά στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας μας. Το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος εγγραφής καταβάλλεται μία φορά για κάθε πρόσωπο –συνδρομητή και αφορά όλο το δίκτυο καταστημάτων μας, σε αντίθεση με την ετήσια συνδρομή που αφορά συγκεκριμένο γυμναστήριο.

IV. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του άνω τιμήματος, τόσο για τις ετήσιες συνδρομές, όσο και τις εγγραφές νέων μελών, πραγματοποιείται εφάπαξ ή μέχρι 12 άτοκες δόσεις, καθώς πρόκειται για ειδική συμφωνία που λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή (προνομιακή τιμή, απεριόριστη χρήση μέρους υπηρεσιών, δωρεάν υπηρεσίες, δωρεάν μήνες συνδρομής).
Η πληρωμή του τιμήματος γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας. Αφορά το σύνολο των πιστωτικών καρτών για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες της η ανωτέρω συνεργαζόμενη εταιρεία.
Η διαδικασία της συναλλαγής λαμβάνει χώρα ως ακολούθως:
Ο καταναλωτής, αφού έχει μεταφερθεί στο χώρο της ιστοσελίδας μας «ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ», αρχικά συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για το άνοιγμα του λογαριασμού του, στο περιβάλλον της ιστοσελίδας μας και συγκεκριμένα συμπληρώνει στα αντίστοιχα πεδία α. ΟΝΟΜΑ, β. ΕΠΩΝΥΜΟ, γ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ, δ. e-mail. Εν συνεχεία, επιλέγει το γυμναστήριο, το οποίο τον ενδιαφέρει, καθώς και αν πρόκειται για νέα συνδρομή, η οποία επιβαρύνεται με το κόστος εγγραφής ή για ανανέωση συνδρομής. Έπειτα, και αφού αποδεχθεί τους παρόντες όρους και συμφωνίες, μεταφέρεται αυτομάτως στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.», όπου χορηγεί τα στοιχεία που του ζητούνται, καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά, με κλήση στην συνεργαζόμενη εταιρεία και στο τηλεφωνικό αριθμό 801 3003 800. Η πιστωτική κάρτα χρεώνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην συνδρομή και το γυμναστήριο που έχει επιλεγεί. Αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο καταναλωτής θα λάβει δύο ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail), ένα από την εταιρεία μας για επιβεβαίωση της αγοράς των υπηρεσιών μας και ένα από την συνεργαζόμενη εταιρεία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.» για τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.
Η κατά τα ανωτέρω συναφθείσα σύμβαση μεταξύ ημών, ως παρέχουσα τις υπηρεσίες εταιρεία, και υμών, ως καταναλωτή τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της άνω διαδικασίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, που διενεργείται εξ΄ ολοκλήρου στο περιβάλλον της εταιρείας «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.».
Η παραπάνω διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής και σε κανένα στάδιο αυτής τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη δεν γνωστοποιούνται σε εμάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο, πλην της άνω εταιρείας που είναι εξουσιοδοτημένη για να επεξεργάζεται τις διαδικτυακές (online) συναλλαγές της fitnesstraining.gr.
Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη γίνεται μια και μόνο φορά. Οι συνδρομές κατά τη λήξη τους, δεν ανανεώνονται με αυτόματη χρέωση της πιστωτικής κάρτας. Αν το επιθυμεί ο καταναλωτής μπορεί να προχωρήσει σε ανανέωση της συνδρομής του ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία.
Το σχετικό παραστατικό (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο) θα λαμβάνει ο καταναλωτής κατά την πρώτη επίσκεψη του στο γυμναστήριο που έχει επιλέξει, μαζί με την κάρτα μέλους, τον κανονισμό λειτουργίας του γυμναστηρίου και αντίγραφο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και έντυπο δήλωσης υπαναχώρησης, το οποίο μπορείτε να βρείτε και εδώ (πατήστε κλικ εδώ). Σε περίπτωση, που δεν παραλάβει τα σχετικά έγγραφα, οφείλει να διαμαρτυρηθεί εγγράφως προς την εταιρεία μας, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής αιτήματος αγοράς μέσω της ιστοσελίδας μας, άλλως τεκμαίρεται αμάχητα ότι έλαβε τα σχετικά έγγραφα.

V. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής του πρωτοτύπου της σύμβασης, σύμφωνα προς τα ανωτέρω. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή λαμβάνει χώρα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας με την υποβολή εκ μέρους του καταναλωτή συμπληρωμένου του σχετικού εντύπου που παραδίδεται στον καταναλωτή μαζί με την σύμβαση και υπάρχει και εδώ (πατήστε κλικ εδώ) ή δια απλής επιστολής προς το γυμναστήριο. Η υπαναχώρηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με τηλεομοιοτυπία, είτε με συστημένη επιστολή προς τα γυμναστήρια μας (αυτό το οποίο έχει επιλέξει), εφόσον η συστημένη επιστολή εστάλη αποδεδειγμένα εντός των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο καταναλωτής δικαιούται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης ακόμα και μετά την παρέλευση της κατά την προηγούμενη παράγραφο τασσόμενης προθεσμίας, να καταγγείλει τη σύμβαση, πριν τη λήξη του συμφωνημένου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή και δεδομένου ότι πρόκειται για εφάπαξ καταβολή για την οποία εκδίδεται σχετικό παραστατικό το οποίο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. και φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων θα πρέπει αφού αφαιρεθούν τα ποσά αυτά, καθώς και η αμοιβή της συνεργαζόμενης εταιρείας, από το υπολειπόμενο ποσό να παρακρατηθεί το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο χρόνο λειτουργίας της σύμβασης. Το υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί στον καταναλωτή αφού παρακρατηθεί, σύμφωνα προς τις οικείες νομοθετικές διατάξεις, ως αποζημίωση ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% επί της αξίας αυτού του ανεκτέλεστου προγράμματος.

Γ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα σε περίπτωση παραβίασης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της καθώς και σε περίπτωση παραβίασης κάποιων από τους όρους του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών να καταγγείλει οποτεδήποτε μονομερώς και αζημίως την παρούσα σύμβαση.
Ειδικά, ως προς την περίπτωση προεγγραφής, ήτοι για παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια που δε λειτουργούν κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, αλλά πρόκειται να λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον, σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της σύμβασης (υπέρβαση του εκτιμώμενου χρόνου λειτουργίας που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας), η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε αποζημίωση. Σε περίπτωση όμως οριστικής ματαίωσης της εκτέλεσης της σύμβασης, λόγω μη λειτουργίας, εν τέλει, του γυμναστηρίου που αφορά η προεγγραφή, η εταιρεία θα υποχρεωθεί να επιστρέψει ατόκως στον καταναλωτή το ποσό της συνδρομής που καταβλήθηκε, χωρίς να ευθύνεται για περαιτέρω αποζημίωση.

VI. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεδομένου ότι όλα τα στοιχεία της συναλλαγής εισάγονται στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας, υπεύθυνη για την κρυπτογράφηση αυτών τυγχάνει η εταιρεία, η οποία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα της www.vivapayments.com τυγχάνει ίδρυμα πληρωμών αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος, που έχει λάβει πιστοποίηση PCI- DSS και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας, η οποία αξιολογείται με συνεχόμενους ελέγχους από πιστοποιημένο security auditor. Η Viva δεν τηρεί δεδομένα πιστωτικών καρτών πελατών στα συστήματά της. Όλα τα δεδομένα μεταδίδονται κρυπτογραφημένα στις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Τα προσωπικά και απόρρητα δεδομένα των πελατών της Viva είναι αποθηκευμένα μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή στα συστήματα της Viva, χωρίς άμεση σύνδεση με το διαδίκτυο. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης EV SSL-128bit. Το σύστημα έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρία comodo, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το fitnesstraining.gr δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να σας ζητήσει με e-mail τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή να σας στείλει e-mail ζητώντας σας να μεταβείτε στην ιστοσελίδα και να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας.
Σε καμία περίπτωση μη γνωστοποιήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας σε e-mail ή να μην απαντήσετε σε e-mails, τα οποία σας ζητάνε να επισκεφτείτε κάποια ιστοσελίδα για να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας.
Ως προς τα στοιχεία, τα οποία οφείλετε να συμπληρώσετε στο περιβάλλον της ιστοσελίδας μας (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail), η παροχή τους από εσάς με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων συνεπάγεται την ταυτόχρονη παροχή της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία αυτών από τη fitnesstraining.gr, σύμφωνα με το νόμο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή αναλυτικώς αναγράφεται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Συνδεθείτε στην παρέα μας! 

Bigger.Faster.Stronger

Fitness Training

ΕΠΙΛΟΓΗ

3 + 10 =

Αλλαξε το σωμα σου

Στόχος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Για εμάς η γυμναστική είναι τρόπος ζωής.

ΚΑΝΕ 1 FREE ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ FITNESSTRAINING - BEST GYMS
© Created by Spiral Mango - All Rights Reserved Fitnesstraining